Το Magic School Bus #nude

Δρ Tennelli / Ralphie's Mom:TYNE DALY

Κα. Frizzle: LILY TOMLIN

Δρ. Σκελετός:ΡΙΤΑ ΜΟΡΕΝΟ

Πρόσθετες φωνές:ΑΣΙΑ ΒΙΕΙΡΑ